ANBI Status

Stichting De Runners.nl staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan de Roparun aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften .

Inleiding

Hier treft u ons beleidsplan van de stichting DeRunners.nl. Dankzij de eenvoud van de werkzaamheden van de stichting geldt dit beleidsplan voor de periode 2017 t/m 2022. Wel zal jaarlijks door het bestuur worden gecontroleerd of het beleidsplan aanpassing vergt.

 

Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en financieel beheer van de stichting en is primair opgesteld om sponsoren, donateurs, vrijwilligers, begunstigden en de belastingdienst een inzage te geven in de werkwijze van de stichting.

Organisatie

De stichting is gevestigd in Numansdorp.

 

De bestuursleden zijn aangesteld voor onbepaalde tijd. Eventuele nieuwe bestuursleden zullen dit ook zijn, tenzij anders overeengekomen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van de door hen gemaakte kosten, mits deze uit hoofde van de stichting zijn gemaakt.

 

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit drie bestuursleden. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgen voor de uitvoering van bestuursbesluiten. Elk bestuurslid heeft een gelijke stem binnen de stichting.

 

De huidige bestuursleden zijn;

 Nick Gardenier - Voorzitter

 Marion Gardenier - Penningmeester

 Jan van Weezel - Secretaris

 

Het bestuur komt minimaal één keer per maand samen en vergadert ongeveer één keer per twee maanden met de vrijwilligers die de stichting ondersteunen. Indien nodig geacht door een bestuurslid of vrijwilliger, kan worden besloten om een extra vergadering in te lassen.

De vrijwilligers die de stichting ondersteunen mogen met voorstellen komen die van invloed zijn op de gang van zaken bij de stichting. Het bestuur zal deze voorstellen in beraad nemen en hierover een oordeel vellen. Voorstellen met betrekking tot acties om gelden op te halen voor de stichting kunnen met vrijwilligers worden besproken. Beslissingen omtrent deze acties worden wel door het bestuur gemaakt en zijn bindend voor de vrijwilligers.

 

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel:

 

a) Het deelnemen aan- en organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld de Roparun, braderieën, met het oog op het inzamelen van gelden ten behoeve van goede doelen.

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Primair staat hierbij deelname aan de Roparun centraal, waarbij de opgehaalde gelden worden gedoneerd aan de stichting Roparun Palliatieve Zorg te Rotterdam. Daarnaast kunnen ook andere goede doelen in aanmerking komen voor bijdragen uit de stichting. Hiervoor komen dan vooral lokale en/of regionale goede doelen in aanmerking. Deze goede doelen kunnen door het bestuur of door de vrijwilligers worden voorgedragen, waarna het bestuur zal beslissen of het betreffende goede doel in aanmerking komt voor ondersteuning door de stichting.

Activiteiten

De stichting organiseert diverse activiteiten met als doel het werven van fondsen voor de diverse goede doelen. Deze activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers die verantwoording afleggen aan het bestuur van de stichting.

 

Een paar voorbeelden van de uit te voeren activiteiten zijn:

 Organiseren themadiners en feestavonden

 Organiseren van spelletjes op feestdagen en braderieën

 Organiseren van collectes

 Werven van sponsor ten behoeve van sportevenementen

 Aantrekken van donateurs

 Verkoop van gebruiks- en/of consumptiegoederen

 

Al deze activiteiten worden gecoördineerd door commissies die bestaan uit bestuursleden van de stichting en vrijwilligers. Alle gelden worden beheerd door de stichting en de vrijwilligers zullen met regelmaat op de hoogte worden gebracht over de hoeveelheid verworven gelden.

Beheer van vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheert door het bestuur. Beslissingen over de besteding van een deel of heel het vermogen moet door de meerderheid van het bestuur worden goedgekeurd. Beslissingen met betrekking tot kosten hoger dan € 500,-- moet door het bestuur unaniem worden goedgekeurd.

 

De stichting heeft als doel om maximaal 25% van de verworven fondsen aan te wenden voor kosten om fondsen aan te trekken of acties uit te voeren om fondsen te werven. Hierbij dient aangemerkt te worden dat hiervoor jaarlijks een minimum bedrag van € 5.000,-- nodig is voor deelname aan de Roparun. Uit het voorgaande blijkt dat de stichting zichzelf als doel stelt op jaarbasis een bedrag van minimaal € 25.000,-- aan fondsen te werven voor het goede doel.

 

De stichting geeft geen vergoeding of beloning aan bestuurders, vrijwilligers of andere personen voor eventueel uitgevoerde werkzaamheden en/of activiteiten. Enkel kosten die gemaakt zijn om fondsen te kunnen werven zullen na goedkeuring door het bestuur worden vergoedt aan de betrokken persoon. Het bestuur bepaalt of kosten die betrekking hebben op een bepaalde actie in overeenstemming zijn met de te verwachten opbrengsten.

 

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan noodzakelijk is voor de continuïteit van de stichting. Jaarlijks wordt wel rekening gehouden met reserveringen voor acties en evenementen in het daarop volgende jaar.

 

Alle verworven fondsen zullen geheel ten goede komen van goede doelen en zijn niet voor persoonlijk gebruik door bestuursleden en/of vrijwilligers. Het vermogen wordt aangehouden op een betaal- of spaarrekening bij de SNS bank. Vermogen dat niet op korte termijn nodig is zal op de spaarrekening worden geplaatst, zodat hierop rente kan worden ontvangen. De ontvangen rente wordt geheel besteed aan de beoogde goede doelen.

 

De penningmeester houdt de administratie en draagt zorg voor tijdige betaling en inning van facturen. De administratie zal duidelijk tonen wat de inkomsten en uitgaven zijn, welke onkosten er zijn uitgekeerd ten behoeve van fondsverwerving en aan welke goede doelen deze fondsen worden uitgekeerd.

 

Aan het eind van elk boekjaar zal een financieel verslag worden gemaakt, dat unaniem door het bestuur moet worden goedgekeurd. Na goedkeuring zullen de vrijwilligers die zich voor de stichting hebben ingezet in een vergadering van de jaarrekening op de hoogte worden gebracht.

Download
Balans en Staat van Baten en Lasten 2018 / 2019
Balans en Staat van Baten en Lasten.pdf
Adobe Acrobat document 160.5 KB